klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore VIII


Dokumenta kryesore 8

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi VIII (1981 - 198-)
- Parathënie
- Konkluzione të Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi përmirësimin e punës me farnat dhe racat
- Letër e KQ të PPSH drejtuar të gjitha organizatave-bazë të partisë "Për thellimin e luftës kundër disa shfaqjeve të huaja"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për disa probleme të marrëdhënieve të shpërndarjes sipas punës, të planifikimit dhe të forcimit të kontrollit të zbatimit të planit ekonomiko-financiar
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa masa për kufizimin e mëtejshëm të oborrit kooperativist dhe për tufëzimin e bagëtive të familjeve kooperativiste
- Konkluzione të sekretariatit të KQ të PPSH për disa probleme të punës së partisë për edukimin e rinisë
- Konkluzione të sekretariatit të KQ të PPSH për disa probleme të konsolidimit të mëtejshëm të shkollave të lira ushtarake
- Konkluzione të sekretariatit të KQ të PPSH për pasqyrimin e realitetit socialist në letërsi dhe në arte
pdf
- Raport i i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Përfundimet e arritura në plotësimin e planit të vitit 1980 dhe detyrat për vitin 1981"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH për thirrjen e Kongresit të 8-të të zakonshëm të PPSH-së
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për fushatën e 40-vjetorit të themelimit të PPSH dhe të Kongresit të saj të 8-të
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH mbi gjendjen dhe disa probleme për rritjen e cilësisë së emisioneve televizive
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për punën e organeve të prokurorisë për të zbatuar detyrat që shtroi Plenumi i 7-të i KQ të Partisë për kontrollin e zbatimin e ligjeve, sidomos në sferën ekonomike
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për krijimine urdhërit "40-vjetori i PPSH"
- Protokoll i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi përsosjen e drejtimit e të strukturave të organeve shtetëroe dhe ekonomike në qendër e në bazë
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për punën dhe detyrat e organeve e të organizatave të partisëdhe komandave për ngritjen në një nivel më të lartë të edukimit e të përgatitjes së gjithanshme të efektivit të policisë popullore
- Konkluzione të sekretariatit të KQ të PPSH për specializimin dhe kualifikimin pasuniversitar të kuadrove me arsim të lartë
- Udhëzim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për dhënien e urdhërit "40-vjetori i PPSH"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për përmirësimin e punës në shkollat pa shkëputje nga puna
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për ndryshimin e programeve të kurseve të larta të ngritura pranë shkollës së partisë "V. I. Lenin"
pdf
- Kongresi i 8-të i Partisë së Punës të Shqipërisë, 1-7 nëntor 1981
- Raport i mbajtur në Kongresin e 8-të të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH" (I-II)
pdf
- Raport i mbajtur në Kongresin e 8-të të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH" (III-V) pdf
- Direktivat e Kongresit të 8-të të PPSH për planin e shtatë pesëvjeçar (1981-1985) të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës të RPSSH
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa masa për zbatimin e detyrave për tufëzimin e bagëtive të familjeve kooperativiste
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për disa çështje të ngritjes së nivelit të edukimit marksist-leninist të komunistëve e të kuadrove
- Protokoll i Byrosë Politike të KQ të PPSH për përmirësimin e mëtejshëm të drejtimit e të organizimit të punës së organeve shtetërore
- Letër e KQ të PPSH drejtuar organizatave-bazë të partisë
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për ngritjen e mëtejshme të cilësisë së punës mësimore-edukative të shkollës
pdf
- Raport i i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi gjendjen e transportit dhe masat që duhen marrë për forcimin e organizimit dhe të zhvillimit të tij në shërbim të ekonomisë dhe të popullatës"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH për gjendjen e tansportit dhe masat që duhen marrë për forcimin e organizimit dhe të zhvillimit të tij në shërbim të ekonomisë dhe të popullatës
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për të përkujtuar 100-vjetorin e vdekjes së Karl Marksit
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për masat që duhen marrë për intensifikimin me përparësi në 6 rrethet e zonës fushore bregdetare të vendit
- Orientime të Byrosë Politike të KQ të PPSH për ritmet dhe kriteret e shtimit të radhëve të partisë për periudhën 1982-1986
- Raport i i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Për plotësimin e planit të vitit 1982 dhe detyrat kryesore të projektplanit të vitit 1983"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH për përfundimet e arritura në plotësimin e planit të vitit 1982 dhe detyrat kryesore të projektplanit 1983
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për zhvillimin e mëtejshëm të zonave kodrinore-malore
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për kalimin e disa koopera-tivave të tipit të lartë në ndërmarrje bujqësore
pdf
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për kryerjen e punës drejtpërdrejt në prodhim nga kuadrot
- Orientime të Byrosë Politike të KQ të PPSH për kryerjen e studimeve për hartimin e projektplanit të pesëvjeçarit të tetë (1986-1990) të zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës së RPSSH
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetesës së punëtorëve
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për përmirësimin e kushteve të punës dhe të jetesës së grave dhe fëmijëve
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për riorganizimin e hetuesisë dhe veçimin e saj nga organet e punëve të brendshme
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për disa ndryshime në udhëzimet ekzistuese të KQ mbi stazhin e kandidatit për anëtar partie
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për disa probleme të forcimit të lidhjeve e të bashkëpunimit ushtri-terren
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për masat që duhen marrë për vënien në baza më shkencore të sektorit të blegtorisë
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi gjendjen e ndërtimeve dhe problemet që dalin"
-Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për masat që duhen marrë për përsosjen e disa levave ekonomike në marrëdhëniet e shtetit me kooperativat bujqësore
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Për plotësimin e planit të vitit 1983 dhe detyrat kryesore të projektplanit të vitit 1984"
- Vendim i KQ të PPSH "Për festimin e 40-vjetorit të çlirimit të atdheut e të fitores së revolucionit popullor"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për zhvillimin, mbrojtjen dhe shdrytëzimin racional të pyjeve e të lëndës drusore
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për plotësimin e detyrave dhe nxjerrjen nga prapambetja të industrisë kimike
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Zbatimi i detyrave për rritjen e efektivitetit të ekonomisë dhe forcimi i financave, problemet dhe masat që duhen marrë"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për zhvillimin e mëtejshëm të industrisë së lehtë dhe ushqimore
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për fuqizimin e bazës ushqimore dhe shtimin e prodhimit të mishit
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH për përjetësimin e emrit dhe të veprës së shokut Enver Hoxha
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për furnizimin e popullit
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për përmirësimin e punëve në transport
pdf
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për forcimin e mëtejshëm të punës për rritjen e vigjilencës në kufi
- Vendim i sekretariatit të KQ të PPSH për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe të fëmijës
- Raport i i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Të luftohet për realizimin frontal të detyrave të planit me një regjim të fortë kursimi"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH mbi realizimin frontalisht të detyrave të planit me një regjim të fortë kursimi
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për ngritjen e muzeut "Enver Hoxha"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për ngritjen e rolit të bankës nëpërmjet forcimit të kontrollit me anë të lekut
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për punën shkencore në Universitetin "Enver Hoxha" të Tiranës dhe Institutin e Lartë Bujqësor dhe masat që duhen marrë për ta çuar atë më përpara
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH për disiplinën në punë dhe bashkërendimin e masave edukative, disiplinore, administrative e penale për forcimin e saj
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH Përvojën e fituar në luftën për kapërcimin e vështirësive të këtij viti ta vëmë në veprim për realizimin e planit të vitit 1986
- Treguesi i lëndës
pdf