klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore VII


Dokumenta kryesore 7

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi VII (1976 - 1980)
- Parathënie
- Vendim i KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave të RPSH "Mbi uljen e pagave të larta, mbi disa përmirësime në sistemin e pagave ..."
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa masa për ngushtimin e mëtejshëm të dallimeve midis fshatit dhe qytetit në fushën e sigurimeve shoqërore-shtetërore"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Edhe një herë mbi kujdesin që duhet treguar me letrat e popullit"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH mbi thirrjen e Kongresit të 7-të të zakonshëm të PPSH
pdf
- Raport i mbajtur në Kongresin e 7-të të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH" (I-III) pdf
- Raport i mbajtur në Kongresin e 7-të të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH" (IV-VI) pdf
- Direktivat e Kongresit të 7-të PPSH mbi planin e gjashtë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës të RPSH për vitet 1976-1980
- Protokoll i Sekretariatit të KQ të PPSH për zbatimin e udhëzimit të Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi forcimin e lidhjeve midis organeve dhe organizatave-bazë të partisë të ushtrisë, me organet dhe organizatat-bazë të terrenit"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Mbi organizimin e kontrollit punëtor e fshatar për problemin e drithërave të bukës"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Mbi fushatën e zgjedhjeve të këshillave dhe të gjykatave popullore"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa probleme që dalin nga përgjithësimi i përvojës së deritanishme të kooperativave të tipit të lartë"
- Protokoll i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi përbërjen e organeve të zgjedhura të partisë për vitin 1976"
- Protokoll i Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi gjendjen dhe disa dre-jtime për zhvillimin e mëtejshëm të botimeve politiko-shoqërore"
- Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi përkujtimin e 100-vjetorit të Lidjes Shqiptare, të themeluar në Prizren"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi përsosjen e sistemit të planifikimit"
- Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës në ndërmarrjet bujqësore"
- Konkluzione të Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi përgatitjen, shpërndarjen, përdorimin dhe kualifikimin e specialistëve,..."
pdf
- Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi masat për thellimin e revolucionit tekniko-shkencor"
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Të forcojmë punën e partisë për edukimin e komunistëve dhe të kuadrove"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Mbi kujdesin për organizatën e veteranëve dhe për veteranët pensionistë"
pdf

- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi dhënien llogari për plotësimin e detyrave të planit të vitit 1977 dhe mbi detyrat e planit të vitit 1978"
- Konkluzione të Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa probleme të emancipimit të plotë të gruas"
- Konkluzione të Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të organizatave të masave për zbatimin e vendimeve të Kongresit të 7-të të PPSH"
- Konkluzione të Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi zbatimin e detyrave që ka shtruar KQ i partisë për përmirësimin e mëtejshëm të punës në sektorin e fizkulturës e të sporteve"
- Vendim i KQ të PPSH "Mbi masat për plotësimin dhe tejkalimin e detyrave të planit për prodhimin dhe grumbullimin e pambukut"
- Vendim i KQ të PPSH "Për plotësimin e detyrave të planit për prodhimin dhe për grumbullimin e panxharsheqerit"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi fuqinë blerëse të popullsisë, mbulimin e saj me mallra e me shërbime, mbi..."
- Protokoll i Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi punën e organizatave të partisë për edukimin ideologjik e politik të punonjësve në..."

pdf
- Letër e KQ të PPSH dhe e qeverisë së RPSSH drejtuar KQ të PK të Kinës dhe qeverisë kineze
- Përshëndetje e KQ të PPSH drejtuar shokut Enver Hoxha, me rastin e 70-vjetorit të ditëlindjes së tij
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi plotësimin e planit të vitit 1978 e të tre vjetëve të pesëvjeçarit të gjashtë, të marrë së bashku, dhe masat për realizimin e detyrave të vitit 1979"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Mbi përdorimin e stimujve moralë"
pdf
- Vendim i KQ të PPSH "Për festimin e 100-vjetorit të lindjes së J. V. Stalinit"
- Vendim i KQ të PPSH "Mbi festimin e 35-vjetorit të çlirimit të atdheut dhe fitores së revolucionit popullor"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa përmirësime në sistemin e pagave dhe për ngushtimin e mëtejshëm të dallimeve midis fshatit dhe qytetit"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi prodhimin, kursimin dhe mundësitë e shtimit të eksportit të lëndëve energjetike"
- Konkluzione të Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi përmirësimin e punës në bashkimet profesionale"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve e njësive "Mbi masat ndëshkimore me karakter edukimi në parti"
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Stadi i zhvillimit socialist të vendit aktualisht dhe në perspektivë kërkon të përmirësohen më tej drejtimi e organizimi shgkencor i punës së partisë dhe i levave të saj"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Mbi udhëheqjen e organeve dhe të organizatave të partisë në këshillat popullore"
pdf
- Letër e KQ të PPSH drejtuar gjithë organizatave-bazë të partisë "Mbi forcimin e udhëheqjes së partisë në bashkimet profesionale për.."
- Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi disa çështje e detyra për përsosjen e mëtejshme të stazhit të kandidatit të partisë"
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Të ngremë nivelin e punës kërkomore-shkencore dhe të rritim efikasitetin e saj për zhvillimin aktual e perspektiv të vendit"
- Treguesi i lëndës
pdf