klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore VI


Dokumenta kryesore 6

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi VI (1971 - 1975)
- Parathënie
- Letër e KQ të PPSH mbi nevojën e një kthese rrënjësore në përsosjen e organizimit dhe forcimin e disiplinës së punës në bujqësi
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për të ngritur në një nivel më të lartë shërbimin shëndetësor, sidomos profilaksinë dhe higjienën"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH mbi thirrjen e Kongresit të 6 të PPSH
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi zhvillimin e mëtejshëm të punës kërkimore - shkencore"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa masa për ngushtimin e mëtejshëm të dallimeve midis fshatit e qytetit dhe për të shpejtuar ngritjen e mëtejshme të mirëqenies së fshatarësisë kooperativiste nëpërmjet përmirësimit..."
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa masa për zbatimin e drejtë të normave kolektive në bujqësi"
- Konkluzione nga mbledhja e Plenumit të 12-të të KQ të PPSH "Mbi masat për përsosjen e mëtejshme të përgatitjes e të gatishmërisë luftarake të ushtrisë dhe forcave vullnetare të vetëmbrojtjes popullore"
pdf
- Vendim i KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave të RPSH mbi vendosjen e pensioneve për anëtarët e kooperativave bujqësore
- Vendim i KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave të RPSH mbi faljen e kredive që u janë dhënë kooperativave bujqësore për elektrifikimin e krejt fshatrave të vendit
- Raport i mbajtur në Kongresin e 6-të të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH" (I-II)
pdf
- Raport i mbajtur në Kongresin e 6-të të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH" (III-VI) pdf
- Rezolutë e Kongresit të 6-të të PPSH në përkrahje të luftës çlirimtare të popullit vietnamez
- Direktivat e Kongresit të 6-të të PPSH mbi planin e pestë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës të RPSH për vitet 1971-1975
- Procesverbal i mbledhjes së Plenumit të 1-rë të KQ të PPSH
- Mesazh i KQ të PPSH me rastin e 30-vjetorit të themelimit të BRPSH
- Letër drejtuar organizatave të partisë, organeve shtetërore dhe ekonomike dhe organizatave të masave mbi disa probleme dhe masa për të përmirësuar propagandën e prodhimit
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Të mobilizohemi me të gjitha forcat për të përgjithësuar sistematikisht eksperiencën e përparuar në frontin e prodhimit bujqësor"
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi krijimin e Akademisë së Shkencave të RP të Shqipërisë"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi organizimin më të mirë të informimit të masave të popullit për veprimtarinë dhe vendimet e organeve shtetërore të zgjedhura
- Vendim i Sekretariatit të KQ të PPSH mbi forcimin e gjithanshëm të masave tekniko-organizative për sigurimin teknik dhe parandalimin e aksidenteve në punë
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi përsosjen e mëtejshme të marrëdhënieve të shpërndarjes sipas punës
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi gjendjen dhe masat që duhen marrë për zhvillimin e mëtejshëm të peshkimit"
- Konkluzione të Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi disa probleme të punës ideopolitike dhe kulturore në ushtri"
- Protokoll i Sekretariatit të KQ të PPSH mbi punën e organizatave të partisë për edukimin masiv agrozooteknik të kooperativistëve
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi plotësimin e planit të vitit 1972, detyrat kryesore për vitin 1973 dhe disa probleme për përsosjen e mëtejshme të drejtimit të ekonomisë"
- Protokoll i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi kriteret themelore të kualifikimit dhe të sigurimit të kuadrit në shkollat e larta dhe në institucionet shkencore"
pdf
- Raport i mbajtur nga sekretari i parë i KQ të PPSH, shoku Enver Hoxha, "Të thellojmë luftën ideologjike kundër shfaqjeve të huaja e qëndrimeve liberale ndaj tyre" pdf
- Nga përshëndetja e sekretarit të parë të KQ të PPSH ... shokut Enver Hoxha drejtuar ushtarëve dhe oficerëve me rastin e 30-vjetorit të themelimit të Ushtrisë Popullore
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa përmirësime në organizimin gjyqësor
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa masa për të nxitur prodhimin e mishit
- Nga protokolli i Byrosë Politike të KQ të PPSH lidhur me studimin "Rreth drejtimeve ku mund të përsoset më tej përdorimi i disa levave ekonomike për forcimin e hozrashotit"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi punën për edukimin marksist-leninist të komunistëve
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa probleme të përsosjes së organizimit socialist të punës e të shpërblimit të saj
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH mbi rolin udhëheqës të organizatave -bazë dhe të byrove të kooperativave bujqësore të...
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa masa për zhvillimin e shpejtë të zonave kodrinore-malore
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi planin e zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës në RPSH për vitin 1975
- Rezolucione të Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi punën që bëhet dhe problemet që dalin për edukimin ideopolitik dhe etiko-moral të rinisë në...
- Protokoll i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi kursimin e fuqisë punë-tore në miniera, në ndërmarrjet e shfrytëzimit të pyjeve dhe në ndërtim
- Konkluzione të Sekretariatit të KQ të PPSH "Mbi masat për zbatimin e detyrave të Plenumit të 11-të të KQ të partisë dhe mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi forcimin e mëtejshëm të punës ideopolitike të partisë në ushtri
- Orientime të Byrosë Politike të KQ të PPSH për punën politike e ideologjike të partisë në ushtri
pdf
- Protokoll i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa probleme të oborrit në kooperativat bujqësore
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa masa për luftën kundër burokratizmit, veçanërisht për thjeshtimin e organikave
- Protokoll i sekretariatit të KQ të PPSH mbi ngritjen e mëtejshme të nivelit ideopolitik të gazetave lokale dhe drejtimin e tyre nga komitetet e partisë të rretheve
- Raport mbi projektin e Kushtetutës së re
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi hartimin e Kushtetutës së re"
- Orientime të Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi organizimin e ndihmës me forca pune nga qyteti për kooperativat dhe për ndërmarrjet bujqësore"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi uljen e pagave të larta dhe mbi disa masa për ngushtimin e mëtejshëm të dallimeve ndërmjet fshatit dhe qytetit
- Treguesi i lëndës
pdf