klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore III


Dokumenta 3

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi III (1957 - 1961)
- Parathënie
- Nga raporti i mbajtur nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi gjendjen ndërkombëtare dhe detyrat e partisë"
pdf
- Nga raporti i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi gjendjen e kuadrit në RPSH dhe detyrat për të ardhmen"
- Nga vendimi i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi masat për zhvillimin e mëtejshëm të tregëtisë shtetërore e kooperativiste"
pdf
- Vendim i Këshillit të Ministrave të RP të Shqipërisë dhe i nKQ të PPSH mbi "Heqjen e plotë të sistemit të triskimit, zbritjen e çmimeve të tregut komercial për artikujt ushqimorë, ..."
- Nga rezoluta e Plenumit të KQ të PPSH mbi "Mbledhjen e përfaqësuesve të partive komuniste e punëtore... në festën e 40-vjetorit të Revolucionit socialst të Tetorit..."
- Vendim "Mbi rezultatet e arritura në realizimin e planit të shtetit dhe të buxhetit për vitin 1957 dhe..."
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi shtesat në planin e dytë pesëvjeçar..."
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi masat për përmirësimin e mëtejshëm të punës në bashkimet profesionale të Shqipërisë"
- Raport i mbajtur nga sekretari i parë i KQ të PPSH, shoku Enver Hoxha "Mbi pikëpamjet antimarksiste e antisocialiste të grupit të Titos..."
pdf
- Vendim i KQ të PPSH "Mbi përmirësimin e punës së shkollave"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi pjesëmarrjen në punën fizike të kuadrove drejtues dhe të punonjësve të aparateve të partisë.."
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1958 dhe..."
- Vendim i KQ të PPSH "Mbi traditat patriotike-revolucionare të popullit tonë dhe masat për njohjen e zhvillimin e tyre të mëtejsh
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi masat që duhen marrë për zhvillimin e ekonomisë pyjore,..."
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi shtimin e sipërfaqes së tokave të ujitshme dhe mbi teknikën e ujitjes"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi rezultatet e arritura në realizimin e planit dhe të buxhetit gjatë katër vjetëve të pesëvjeçarit të dytë dhe detyrat e planit dhe të buxhetit për vitin 1960"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi zhvillimin e mëtejshëm të ndërtimeve"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi thirrjen e kongresit IV të zakonshëm të PPSH"
- Teza të KQ të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave të RPSH "Për lidhjen e ngushtë të shkollës me jetën dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të arsimit popullor"
pdf
- Komunikatë mbi mbledhjen e Plenumit të KQ të PPSH
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të PK të Bashkimit Sovjetik lidhur me incidentin e kryer në ambasadën e RP të Shqipërisë në Poloni
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të PK të Bashkimit Sovjetik lidhur me ndërhyrjen e hapët në punët e brendshme të PPSH dhe të shtetit shqiptar nga disa funksionarë të ambasadës së BS në Tiranë
- Letër e KQ të PPSH drejtuar gjithë organizatave bazë të partisë mbi zhvillimin e mbledhjes së Bukureshtit të qershorit 1960 dhe ...
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të PK të Bashkimit Sovjetik lidhur me propozimin e bërë nga KQ i PKBS për organizimin e një takimi....
- Komunikatë e Plenumit të KQ të PPSH
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa çështje të punës organizative të partisë"
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi riorganizimin e shkollës dhe zhvillimin e mëtejshëm të sistemit arsimor"
- Fjala e mbajtur nga shoku Enver Hoxha në emër të KQ të PPSH në Mbledhjen e 81 Partive Komuniste dhe Punëtore në Moskë
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të PKBS lidhur me rifillimin e bashkëbisedimve midis përfaqësuesve të PKBS dhe PPSH
pdf
- Nga rezoluta e Plenumit të KQ të PPSH mbi mbledhjen e përfaqësuesve të 81 partive komuniste e punëtore në Moskë në nëntor 1960
- Letër e KQ të PPSH drejtuar gjithë organizatave të partisë mbi zhvillimin e mbledhjes së Moskës të vitit 1960 të 81 partive komuniste e punëtore..
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të PKBS, me anën e së cilës kritikohen përpjekjet e udhëheqjes sovjetike për të sabotuar marrëveshjet ekonomike midis RP të Shqipërisë dhe BRSS për periudhën 1961-1965
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të Partisë Socialiste të Bashkuar Gjermane, me anën e së cilës protestohet për akuzat e ngritura ...
pdf
- Kongresi i IV i PPSH
- Vendimet be Kongresit të IV të PPSH
- Rezolucion i Kongresit IV të Partisë së Punës të Shqipërisë për raportin mbi veprimtarinë e KQ të PPSH
- Shënime
- Treguesi i lëndës
pdf