klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore II


Dokumenta kryesore 2

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi II (1949 - 1956)
- Parathënie
- Vendim i KQ të PPSH "Mbi sistemin e ri të grumbullimit dhe të furnizimit
- Instruksion i KQ të PPSH mbi detyrat e organizatave të partisë
- Letër e KQ të PPSH dërguar organiz. të part. në terren dhe në ushtri lidhur me demokracinë e brendshme në parti
- Komunikatë e Plenumit të KQ të PPSH
- Vendim i Byrosë politike të KQ të PPSH mbi punën e sindikatave
- Rezolutë e KQ të PPSH për punën me rininë
pdf
- Letër e Byrosë Politike të KQ të PPSH dërguar organiz. të part. në lidhje me gabimet e vërtetuara në organiz. e part. të rrethit të Lushnjës
- Letër e KQ të PPSH mbi shtimin e vigjilencës dhe forcimin e propagandës
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH:
"Mbi gjendjen politike në Shqipëri"
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH mbi çështjet ekonomike dhe gjendjen politike të Shqipërisë
- Komunikatë për Plenumin e IV të KQ të PPSH
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH:
"Mbi detyrat e partisë sonë në dritën e rezolucionit të Byrosë Informative"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH:
"Mbi vërtetimin dhe ndërrimin e dokumentave të partisë"
pdf
- Rezolucioni i Plenumit të KQ të PPSH:
"Mbi aktivitetin grupazh të grupit antiparti të kryesuar nga Abedin Shehu, Niazi Islami dhe Shyqri Këllezi"
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH - Mbi gabimet e Nexhip Vinçanit
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH për thirrjen e Konferencës II nacionale të partisë
- Konferenca II Nacionale e Partisë së Punët të Shqipërisë
- Rezolucion i Konferencës II Nacionale të PPSH:
"Mbi situatën politike, problemet ekonomike dhe çështjet organizative të partisë"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH për punën me gruan
- Vendim i Byrosë Politike:
"Mbi disa probleme aktuale të fshatarësisë"
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH:
"Mbi gjendjen politike dhe punën e partisë"
pdf
- Rezolucion "Mbi disa anëtarë të KQ të PPSH që kanë vepruar në kundërshztim me vijën e partisë"
- Proklamatë e KQ të PPSH me rastin e 10-vjetorit të themelimit të partisë
- Komunikatë e Plenumit të jashtëzakonshëm të KQ të PPSH
- Rezolucion "Mbi disa korrigjime që ju bënë rezolucionit të Plenumit X
- Letër e KQ të PPSH mbi kuptimin dhe zbatimin drejt të politikës së partisë në lidhje me kufizimin ekonomik të kulakëve
- Vendim i Këshillit të Ministrave të RPSH dhe i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi ndërtimin e centralit hidroelektrik mbi lumin Mat"
- Thirrje e KQ të PPSH dhe e qeverisë së RPSH drejtuar popullit shqiptar
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi vërtetimin e dokumentave të partisë"
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSHmbi thirrjen e Kongresit II të partisë
- Letër e Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi zbatimin drejt të politikës së partisë në cilësimin e kulakëve në fshat
- Rezolucion i Kongresit II të PPSH "Mbi aktivitetin e KQ të PPSH"
- Rezolucion i Kongresit II të PPSH "Mbi planin e parë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë popullore të RPSH"
- Thirrje e Kongresit II të PPSH drejtuar gjithë punonjësve të Shqipërisë
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH mbi punimin dhe zbatimin në jetë të dokumentave të Kongresit të II të partisë
- Letër e KQ të PPSH dërguar redaksisë së gazetës "Zëri i popullit"
- Udhëzime të KQ të PPSH mbi punën e organizatave bazë të BRPSH në ato fshatra ku nuk ka organizata bazë të partie
pdf
- Letër e KQ të PPSH dërguar organizatave të partisë në terren mbi...
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës me gruan"
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi realizimin e planit të shtetit të vitit 1952 dhe detyrat për realizimin e planit të vitit 1953"
- Udhëzime të KQ të PPSH mbi spastrimin e aparateve shtetërore dhe ekonomike nga elementë të padëshirueshëm e armiq dhe...
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi masat për përmirësimin e bujqësisë"
pdf
- Raport i sekretarit të parë të KQ të PPSH, shokut Enver Hoxha,
"Mbi gjendjen e punës organizative e politike të partisë dhe masat për forcimin e mëtejshëm të saj"
- Letër e KQ të PPSH mbi gabimet e rënda në udhëheqjen e komitetit të partisë të rrethit të Durrësit
pdf
- Vendim Plenumit të KQ të PPSH "Mbi masat për ngritjen e mëtejshme të nivelit të jetesës së punonjësve"
- Rezolucion i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi të metat dhe detyrat në drejtimin e çështjeve ekonomike e shtetërore dhe mbi zhvillimin e sektorëve kryesorë të ekonomisë në dy vitet e fundit të planit të parë pesëvjeçar"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi zbatimin e politikës së partisë dhe të qeverisë në drejtim të ndihmës materiale fshatarësisë punonjëse"
- Deklaratë e përbashkët e KQ të PPSH dhe e Këshillit të Ministrave të RPSH mbi konferencën e vendeve evropiane për garantimin e paqes e të sigurisë në Evropë
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi punën ideologjike të partisë dhe masat për përmirësimin e saj"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi veprimtarinë antioparti e armiqësore të Tuk Jakovës dhe të Bedri Spahiut"
- Vendim i KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave të RPSH
"Mbi mënyrën e planifikimit të ekonomisë bujqësore"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar oficerëve të forcave të armatosura...
- Vendim i Këshillit të Ministrave të RPSH dhe i KQ të PPSH "Mbi tharjen e kënetës së Tërbufit dhe bonifikimin e fushës së Myzeqesë"
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi realizimin e detyrave të planit të shtetit të vitit 1955 dhe masat për sigurimin e realizimit të planit të shtetit të vitit 1956"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH mbi thirrjen e Kongresit III të PPSH
- Vendim i Këshillit të Ministrave të RPSH dhe i KQ të PPSH "Mbi heqjen e pjesëshme të sistemit të triskëtimit, mbi unifikimin e çmimeve si dhe mbi heqjen e kufizimit të tregëtisë në fshat"
- Letër e KQ të PPSH mbi disa probleme të kuadrit
- Vendim i Kongresit III të PPSH për raportin "Mbi aktivitetin e komisionit qendror të revizionit të PPSH"
- Rezolucion i Kongresit III të PPSH për raportin "Mbi aktivitetin e KQ të Partisë së Punës të Shqipërisë"
pdf
- Direktivat e Kongresit III të PPSH "Mbi planin e dytë pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë popullore të RPSH gjatë viteve 1956-1960"
- Statuti i Partisë së Punës të Shqipërisë
- Treguesi i lëndës
pdf